Mida lubab Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonileping Valgas?

Valga valla volikogu istungil valiti esimees ja aseesimehed. Eelnevalt allkirjastati koalitsioonilepingu.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Koalitsioonilepingu allkirjastasid Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme ja Reformierakonna Valga piirkonna esimees Ivar Unt. Valgamaalane avaldab lepingu täisteksti muutmata kujul.

Leping on aluseks koostööle Valga valla arendamisel ja valitsemisel.

Leping kehtib allkirjastamise hetkest kuni 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni ning on mõlemale osapoolele ühiste tegevuste aluseks.

1. Üldsätted

1.1. Leping tugineb lepingupoolte 2017. aasta kohalike valimiste valimisprogrammidele ning tuleneb Valga valla ühinemislepingust ja teistest valla tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2. Lepingu põhieesmärk on Valga valla olulisematele probleemidele lahenduste leidmine, ettevõtlikkuse ja tööhõive tõstmine, haridussüsteemi konkurentsivõime tagamine, elukeskkonna turvalisuse tagamine, tänavate ja vallaruumi olukorra parandamine, avatud ning kaasava vallajuhtimise kujundamine.

1.3. Valla juhtimine on avatud ja kaasav – valla kodanikul on õigus saada informatsiooni ning ametikohale määratud inimesel on kohustus teavet jagada ja vastutada oma tegemiste või tegevusetuse eest.

1.4. Tagame vallas kiire, lihtsa ja läbipaistva asjaajamise.

2. Valga valla ettevõtjate ja töötajate väärtustamiseks

2.1. Kaasame kohalikke ettevõtjaid valla tegevustesse, väärtustades nende ettepanekuid taristu ja tööstusalade arendamisel, tööjõu väljaõppel, ühistranspordi graafikute kohandamisel, aitame projektipõhiste rahastamistaotluste esitamisel ja investeeringute tegemisel taristusse ning suhtlemisel riigi ametiasutustega;

2.2. Toetame valla ettevõtjate koostööd ja võrgustumist ning infovahetust ja ühistegevust Valgamaa Kutseõppekeskusega, Eesti Töötukassaga, Valgamaa Arenguagentuuriga ja teiste ettevõtlust toetavate organisatsioonidega;

2.3. Aitame väikeettevõtted suurematele turgudele;

2.4. Vabastame kohalikud ettevõtjad reklaamimaksust;

2.5. Osaleme riiklikus munitsipaalkorterite ehitamise projektis;

2.6. Püüame tagada riigiametite esinduste ja töökohtade säilimise Valgas.

3. Heatasemelise kooli- ja huvihariduse ning mitmekülgsete vaba aja veetmise

võimaluste tagamiseks

3.1 Säilitame kodulähedase alus- ja põhihariduse;

3.2. Jätkame kooliõpilastele ja alustame lasteaialastele tasuta hommikusöögi võimaldamist;

3.3. Toetame õpilasfirmade tegevust ning liidame kõik valla koolid «Ettevõtliku kooli» programmiga;

3.4. Võimaldame pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele tasuta huvihariduse;

3.5. Eraldame huvihariduse arendamiseks aastaeelarves kuni 150 000 eurot lisaraha;

3.6. Pakume noortele tööharjumuse kujunemiseks võimalusi koduvallas (ideena korraldame iga-aastast töömalevat);

3.7. Jätkame laulu- ja tantsupidude korraldamist, säilitame maakultuurimajad ja toetame kohalikku kultuurielu säilimist, toetades kohalikke MTÜ-sid;

3.8. Leiame rakenduse Valga endisele vanglahoonele, Valga, Riia 5, taotledes projektipõhist rahastamist kogukonna heaolukeskuse loomiseks (ideedena vesiravila, kultuurikatel jm);

3.9. Leiame rahastamisvõimalused valla noortekeskuste kaasajastamiseks ja renoveerimiseks;

3.10. Ehitame igasse asumisse laste vanust arvesse võtvad mängu- ja palliväljakud;

3.11. Leiame rahastamisvõimaluse kaasaegse väli-skate-pargi loomiseks Valga linnas.

4.Valga valla keskuste kordategemiseks

4.1. Jätkame linna ja külakeskuste kruusakattega tänavate ning aedlinnade peateede muutmist tolmuvabaks, viime ellu ettevõtluspiirkondade ühendusteede projekti;

4.2 Arendame jalg- ja rattateede võrku;

4.3. Toetame ühistuid kvartalisiseste teede korrastamisel iga-aastases eelarves kuni 30 000 euroga;

4.4. Tagame kiire interneti jõudmise «Viimase miili» projekti vahendusel igasse majapidamisse;

4.5. Toetame vabaühenduste algatusi heakorra ja kodukaunistamise valdkonnas;

4.6. Ehitame atraktiivse linnasüdame, korrastame Valga linnas Jaani kiriku ja Raja tänava vahelise kvartali, alustame Valga linna Säde pargi rekonstrueerimist;

4.7. Leiame koostöös omanikega lahendused linnas ja valla asumites põhitänavate ääres paiknevate kinnistute korrastamiseks, loome iga-aastase 30 000 euro suuruse toetusfondi kinnistute kordategemiseks;

4.8. Hoiame valla prügivaba, tugevdame järelevalvet heakorra üle, kord aastas teostame tasuta puulehtede ja lehekottide äraveo abivajavale sihtgrupile;

4.9. Kaardistame vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning tänavavalgustuse olukorra ja uuendamise vajaduse.

5. Valga valla kogukondliku elu turvalisuse tagamiseks

5.1. Leiame lahenduse ravivõimaluste säilitamiseks AS-is Valga Haigla, turundame haiglateenuseid ja sotsiaalteenuseid piiriüleselt (säilitame Valga Haiglas kõik praegused statsionaarse ja ambulatoorse ravi võimalused);

5.2. Alustame puuetega elanike ja eakate toimetulekut toetavate ja erinevaid teenuseliike pakkuvate päevakeskuste rajamist;

5.3. Tagame toimiva sotsiaaltranspordi;

5.4. Alustame mittetöötavatele vallaelanikele juubelisünnipäeva toetuste maksmist alates 65. eluaastast;

5.5. Tagame tasuta ühistranspordi vallaelanikele valla piires;

5.6. Oleme vastu endiste vangide tugikeskuse loomisele Valgas;

5.7. Teeme tihedat koostööd piirkonnapolitseinikega, toetame naabrivalvet ning seame sisse abipolitseinike motivatsioonipaketi. Tagame valvekaamerate süsteemi toimimise ja vajaduspõhisetäiendamise.

6. Valla juhtimine

6.1. Vallavolikogu esimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale.

6.2. Vallavolikogu 1 (üks) aseesimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale.

6.3. Vallavolikogu 1 (üks) aseesimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale.

6.4. Vallavolikogu 1 (üks) aseesimehe koht kuulub opositsioonile.

6.5. Vallavolikogu moodustab alljärgnevad alatised komisjonid:

- rahanduskomisjon, esimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale;

- arengu- ja majanduskomisjon, esimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale;

- sotsiaalkomisjon, esimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale;

- hariduskomisjon, esimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale;

- korrakaitsekomisjon, esimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale,

- kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjon, esimehe koht kuulub Eesti Keskerakonnale;

- revisjonikomisjon, esimehe koht kuulub opositsiooni esindajale.

6.6. Vallavolikogu alatised komisjonid on üldjuhul kuueliikmelised, millest kolm kohta kuulub Eesti Keskerakonnale ja kaks kohta Eesti Reformierakonnale ning üks koht opositsioonile. Revisjonikomisjon on viieliikmeline.

6.7. Vallavalitsus on seitsmeliikmeline, millest vallavanema koht kuulub Eesti Reformierakonnale, kaks asevallavanema kohta kuuluvad Eesti Keskerakonnale, kaks asevallavanema kohta Eesti Reformierakonnale ning kaks vallavalitsuse liikme kohta Eesti Keskerakonnale.

6.8. Valga valla asutuste nõukogud on kuni 7(seitsme)-liikmelised. Nõukogu liikmed määratakse valla volikogu poolt proportsionaalselt koalitsiooni osapoolte mandaatide arvule.

7. Koalitsiooni juhtimine.

7.1. Koalitsiooni juhib koalitsiooninõukogu.

7.2. Koalitsiooninõukogu on kuueliikmeline. Eesti Keskerakonnale kuulub 3 (kolm) kohta ja Eesti Reformierakonnale 3 (kolm) kohta.

7.3. Koalitsiooninõukogu otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

7.4. Koalitsiooninõukogu tuleb kokku vajadusel, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Koosolek protokollitakse ja allkirjastatakse kõigi osalejate poolt.

7.5. Koalitsioon lähtub oma töös koalitsioonilepingust.

7.6. Täiendusi koalitsioonilepingusse tehakse koalitsiooninõukogu otsusega.

7.7. Koalitsioonileping vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.

Valgas, 27. oktoobril 2017

Tagasi üles