Enel Liin: kahe Räpina noortekeskuse segaduse selgituseks

Räpina vallavanem Enel Liin.

FOTO: Arvo Meeks

Vallajuht lükkab ümber mittetulundusühingu Räpina Avatud Noortekeskus esindaja väiteid seoses noortekeskuse väljakolimisega senistest ruumidest. Samuti selgitab ta tegevustoetuse andmata jätmise tagamaid.

Kohalikus omavalitsuses tegeletakse igapäevaselt omavalitsuse vastutusalasse kuuluvate valdkondade arengu planeerimise ning nende plaanide elluviimisega. Oma tegevuses lähtub omavalitsus alati üldsuse huvidest ja tegutseb oma kodanike heaolu tagamise nimel.

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus 8. juunil Mati Määritsa sulest artikkel pealkirjaga «Räpinas tekitab segadust kaks noortekeskust». Alljärgnevalt on esitatud Räpina valla seisukohad ja tegutsemismotiivid artiklis toodud väidete kohta, millest üsna mitmed ei vasta tõele.

Mittetulundusühingu Räpina Avatud Noortekeskus esindaja Ene Pikneri väide, et ruumide kasutamise leping MTÜ ning Räpina valla- või linnavalitsuse vahel on olemas, ei ole tõene.

Kõnealust lepingut ei suutnud esitada ei MTÜ ega ilmunud see välja ka Räpina valla arhivaari sihipärastel otsingutel. 4. novembril 2019 toimus kohtumine MTÜ esindajaga, kus arutati ruumide kasutamise lepingu olemasolu teemal ja anti teada ka vallavalitsuse plaanidest, kuidas piirkonna noorsootööd edaspidi korraldatakse.

Tsiteerin artiklist Ene Pikneri öeldut: «Eks koostöö lõpetamine meiega oli üllatus ja suur pettumus. Aga ilmselt minu isik ei meeldinud.»

Asi ei ole isiklik. Vallavalitsusse jõudis aina enam infot selle kohta, kuidas noored ei soovi noortekeskuses käia ja et see on muutunud pigem klubiks. Näiteks saadi sellekohast teavet Räpina noortelt 13. novembril 2019 Räpina valla noorte osaluskohviku arutelulauas pealkirjaga «Minu unistuste noortekeskus» ning mitmel puhul ka politseiametnikelt ja vestlustest noortega.

Mittetulundusühingu Räpina Avatud Noortekeskus esindaja Ene Pikneri väide, et ruumide kasutamise leping MTÜ ning Räpina valla- või linnavalitsuse vahel on olemas, ei ole tõene.

Räpina valla huvi ja kohustus on võimaldada kvaliteetset noorsootöö teenust ning selle suunas iga päev ka töötatakse.

Väljavõtted artiklist: «Kõige rohkem häiris see, et väljakolimisega oli kiire.» /…/ Üles öeldi ruumid MTÜ-le suusõnaliselt novembris. «Aga et meid veebruari lõpus päeva pealt välja visatakse, ei suutnud lihtsalt uskuda. Mingit asjakohast dokumenti meile ju ei esitatud.»

Selgituseks: kohtumine MTÜ esindajaga, mille kestel teatati eelseisvatest plaanidest, leidis aset 4. novembril 2019. Palve ruumid vabastada 1. märtsiks 2020 esitas Räpina vallavalitsus MTÜ-le kirjalikult 29. novembril 2019 ehk enam kui kolm kuud enne ruumide vabastamise tähtaega. (Vallavanema 28.11.2019 kiri nr 4-6/2019/1547-2 on välja saadetud MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus ametlikul kontaktaadressil 29. novembri 2019 hommikul kell 8.22.)

Kuna kogu varasem suhtlus selle MTÜga on toimunud samamoodi e-posti teel, ei olnud põhjust arvata, et MTÜ ei ole teadet kätte saanud.

Meeldetuletuse ülal toodud teate ning ruumide ülevõtmise aja saabumise kohta saatis vallavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialist samale e-posti aadressile 12. veebruaril (sellele vastust ei saabunud) ning 28. veebruaril. Sellele vastati samal päeval, et asjast ollakse teadlikud. Eeltoodust saab järeldada, et kui 29. novembril saadetud teate kohta on saadud meeldetuletus veebruaris, kuid see pole adressaadini jõudnud, siis esitaksid nad ju seepeale protesti või kirja sisuga, et sellist teadet pole kätte saadud.

MTÜ Facebooki-lehelgi jagati noortele pooleldi väära infot selle kohta, et Räpina vald ei rahasta enam nende pakutavat noorsootöö teenust ning kutsuti 2. veebruaril lehele üles laaditud plakatiga 21. veebruaril toimuvale lõpupeole.

Loodetavasti jääb vimma kandmine minevikku ning arusaamatuste tõttu ei kannata Räpina valla noored.

MTÜ esitas pärast 4. novembri 2019 kohtumist (18.11.2019) Räpina vallavolikogule pöördumise seoses neile tasuta kasutamiseks antud ruumide vabastamise teatega, mille järel arutati teemat ulatuslikult ka vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis. Komisjon andis arutelude järel vallavalitsusele noorsootöö plaanipäraseks korrastamiseks oma toetuse.

Tsiteerin taas artiklist Ene Pikneri öeldut: «Aga ei ole õiglane jätta sama eesmärgi nimel tegutsev MTÜ tegevustoetusest ilma.»

Räpina Avatud Noortekeskus ei ole jäetud tegevustoetusest ilma, nende toetuse määr viidi samale tasemele teiste valla eelarvest tegevustoetust taotlevate MTÜde toetusmääraga. MTÜ saab Räpina vallalt tegevustoetust nagu teisedki mittetulundusühingud, kes seda põhjendatult taotlevad.

Vallavalitsus tegi otsuse rahastada MTÜ ellu viidavaid noortele suunatud tegevusi 2020. eelarveaastal 3000 euro ulatuses ning palus neil esitada korrigeeritud eelarvetaotlus. MTÜ esitas selle 5. märtsil ning selles taotleti majanduskulude katmiseks 2440 eurot ning noorte tegevuseks 560 eurot. Seejärel anti MTÜ-le 16. märtsil teada, et Räpina vald on nõus eraldama 3000 eurot noortele suunatud tegevuste toetuseks, mitte aga majandustegevuse kulude katmiseks.

Kirjas on: «Kui MTÜ plaanib kulutada valla eelarve toetusest noortega seotud tegevusteks ainult 560 eurot, muudab vallavalitsus oma otsust ja eraldabki toetuse selles summas.» Vastust sellele kirjale ei ole MTÜ saatnud, seega on praeguse seisuga ka toetus eraldamata.

Loodetavasti jääb vimma kandmine minevikku ning arusaamatuste tõttu ei kannata Räpina valla noored. Oletatavasti leiab ka MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus oma tegevusele uue lähenemisviisi ning nõnda muutub ka valla noorsootöö tervikuna veelgi mitmekülgsemaks.

Tagasi üles