Linn sai veski omanikuks

Aastaid linlaste ja linnakülaliste kriitikat pälvinud Ramsi veski jõudis linna omandusse.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Riigi Teataja avaldas täna vabariigi valitsuse korralduse Valgas aadressil Tartu 2 asuvate ehitiste sundvõõrandamise kohta Valga linnale.

Nimetatud krundil asuvad Ramsi vesiveski ja laohoone. Vesiveski on seejuures kultuuriministri määrusega tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Seni oli ehitiste omanik Alexander Datsenko, kelle valdusse läksId need 23. mail 2005.

Riigi Teatajas avaldatud otsuses on kirjas, et juba astatel 2008–2009 teostas Valga linnavalitsuse ehitusjärelevalve vanemspetsialist ehitusjärelevalvet, tehes Tartu 2 asuvate ehitiste omanikule kokku neli ettekirjutust.

Järelevalve teostamise käigus tuvastati, et Ramsi vesiveski on varisemisohtlik: välissein oli osaliselt puudu, mõnede sarikate otsad ei toetunud seetõttu seinale ja välisavad olid sulgemata. Omanikule määrati iga ettekirjutusega tähtaeg hoone kordategemiseks. Iga ettekirjutuse täitmise kontrollimisel tuvastati, et omanik ei olnud ettekirjutusega pandud kohustusi täitnud, ning määrati sunnivahendid.

2011. aasta jaanuaris purunesid lumeraskuse all Ramsi vesiveski katus ja sein. Muinsuskaitseameti kaasabiga koostati sama aasta aprillis eksperdihinnang katusekonstruktsioonide avarii põhjuste kohta ning avarii likvideerimise programm. Alexander Datsenko laskis Ramsi vesiveskilt eemaldada kokkukukkunud katuseosa ja kattis ehitise ajutise kattega.

Valga maavanem tagastas 1. novembril 2011erastamise toimiku Valga linnavalitsusele, viidates asjaolule, et vesiveski ei vasta ehitise tunnustele ning maareformi seaduse tähenduses ei käsitata ehitisena lagunenud ja kasutusest väljalangenud, ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi. Maavanem tegi Valga linnavalitsusele ettepaneku määrata hoone omanikule tähtaeg ehitiste kordategemiseks.

Linnavalitsuse 7. veebruari 2012 aasta korraldusega määrati Alexander Datsenkole vesiveski kordategemiseks tähtaeg üks aasta. Linnavalitsuse linnamajandusamet kontrollis 7. veebruaril 2012 korralduse. Tuvastati, et veskil puudub endiselt suures osas katus.

Valga linnavolikogu otsustas 26. aprillil 2013 Alexander Datsenkole pakkumuse hoonete võõrandamiseks. Datsenko teatas 28. novembril 2013, et linnavalitsuse pakkumus ei ole piisav. Samas teatas ta, et on alustanud ettevalmistustega hoonete remondiks, soetanud materjalid katuse parandamiseks ning tegeleb vajalike töötajate otsimisega.

Kuna Datsenko ei nõustunud talle tehtud pakkumusega, teavitas Valga linnavalitsus 17. detsembri 2013. aasta kirjaga teda Tartu 2 asuvate ehitiste kui vallasasjade sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsusest.

Riigi Teatajast avaldatud otsusest nähtub, et Datsenko ei ole sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsuse kohta esitanud arvamust ega vastuväiteid ega käinud tutvumas ideekavandi ega eksperdihinnanguga. Samuti ei ole ta esitanud ehitusloa taotlust.

Täna avaldatud korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

Tagasi üles