Kooli direktor jääb volikogu tahtel esialgu ametisse

Vallavolikogu otsustas kuue poolt- ja kolme vastuhäälega, et direktori vallandamise küsimuses tuleks aeg maha võtta ning selgitada välja olukorra juriidilised aspektid.

FOTO: Rein Säinas / Valgamaalane

Nädala algul oli Karula vallavalitsus Lüllemäe põhikooli direktori Tiit Lepa suhtes arvamuse kujundanud: leping tuleb üles öelda. Vallavolikogu enamus soovitas eile vallandamisega mitte kiirustada.

Mõni kuu tagasi viidi Lüllemäe põhikoolis läbi riiklik järelevalve, mille käigus avastati koolikorralduses mitu puudust. Lisaks hävitas direktor järelevalve käigus võltsingukahtlusega dokumendi ning pani selle teoga nii mõnegi kulmupaari kerkima.

Kooli raamatupidamisega tutvuma saadetud revisjonikomisjon avastas lisaks puudustele palgakorralduse põhimõtetes ja eelarve planeerimises, et 2013. aastal koostatud lepingu kooli remondiks sõlmis Lepp Karula vallavalitsuse nimel, selleks volitusi omamata.

Vallavanema hinnang karm

Toetudes riikliku järelevalve ja revisjonikomisjoni töö käigus selgunud tõsiasjadele, avalikustas vallavanem Rain Ruusa nädala alguses kirja, milles vallavalitsuse seisukoht kokku võeti. Vallavanema sõnul kaotas Lepp võltsingukahtlusega dokumendi hävitamisega enda vastu usalduse.

Kirjas tuuakse muu hulgas välja ebakõlad kooli raamatupidamise ja palgakorraldusega. Lisaks rõhutatakse, et kooli juht on sõlminud kuluka lepingu Karula vallavalitsuse nimel, selleks õigusi omamata ning olukorras, kus kooli eelarves nendeks töödeks raha ei olnud.

Kiri, mis lõpeb vallavalitsuse üksmeelse seisukohaga, et tööleping Tiit Lepaga tuleb erakorraliselt üles öelda, tekitas paljude põhikooli töötajate, lastevanemate ja ka mõne volikogu liikme hulgas häälekat pahakspanu.

Kolmapäeval saatis Tiit Lepp vallavalitsusele ja volikogule kirja, kus rõhutab, et järelevalve käigus avastatud puudused on etteantud tähtaegadeks lahendatavad ning vaatamata mõningatele vigadele on ta teinud kõike, pidades eelkõige silmas kooli ja selle õpilaste huve.

Direktor pole süüdistusega nõus

Paljude probleemide põhjendusena tõi Lepp kirjas välja liigse töökoormuse. «Tunnistan, et töökoormus kooli ja lasteaia juhtimisel on suurem, kui üks inimene jõuab teha ja tuvastatud formaalsed rikkumised on just selle tagajärg,» kirjutab Lepp. Väidet, et kooli juhil puudub õigus vallavalitsuse nimel lepinguid sõlmida, nimetab mees lihtsalt valeks.

Kolmapäeval tuli Lüllemäe põhikoolis kokku ka lastevanemate üldkoosolek, kus osalesid teiste hulgas kooli direktor, vallavanem ja mitu volikogu liiget. Koosolekul jagas Lepp selgitusi, teoks sai arutelu probleemide ja lahenduste teemadel. Mitu osavõtjat väljendas muret selle üle, kuidas direktori vallandamine koolielu mõjutab.

Päev enne vallavolikogu istungit ilmusid valla dokumendiregistrisse mitme kooli töötaja ja lastevanemate allkirjadega ettepanekud, mis soovitasid volikogul ja vallavalitsusel töölepingu lõpetamise küsimuses aeg maha võtta.

«Palume osapooltel võtta aega järelemõtlemiseks ning anda kooli direktorile aega ettekirjutuste täitmiseks,» võib lugeda konkreetsest ettepanekust, millele on alla kirjutanud 27 inimest.

Volikogus üksmeel puudus

Kuigi volikogu nõustus üksmeelselt, et direktor on eksinud, jagunesid hoiakud edsiste sammude astumisel laias laastus kaheks. Üks pool leidis, et direktori eksimused annavad piisava aluse tema vallandamiseks, teised jällegi pakkusid välja võimalikke alternatiivseid karistusi ja tingimusi.

Läbiv mure oli eelkõige koolitöö sujuv jätkumine ning viimaks otsustati kuue poolt- ja kolme vastuhäälega, et esialgu oleks õigem direktori vallandamisega oodata ning selgitada välja talle esitatud süüdistuste ja sõlmitud lepingu juriidilised alused.

«Ootame ära juriidilise hinnagu ja vaatame läbi Tiit Lepa vastulaused süüdistustele, nagu volikogu soovitas,» selgitas vallavanem Rain Ruusa vallavalitsuse praegust hoiakut. Tema sõnul kohe kedagi vallandama ei hakata.

Lüllemäe põhikoolis eile õppetööd ei toimunud. Koolis töötava inimese sõnul oli selle põhjus suure hulga koolipere viibimine väljasõidul Tartusse ning mitme õpilase ja õpetaja haigestumine.

Tagasi üles