Ohtlikud kaevud vajavad märkamist
Talgulistel tasub silmad lahti hoida

Kaev, millest surnukehda leiti.

FOTO: Politsei

Tehnilise järelevalve amet, häirekeskus ja päästeamet kutsuvad kõiki eestimaalasi Teeme Ära talgupäeva raames teada andma ohtlikest kaevudest

Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub eestimaalasi 2. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma ka katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest.

Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata.

Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi on üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. Talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult palju inimesi, kes annaksid sellistest ohtlikest rajatistest teada ning panustaksid seeläbi ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele.

Päästeala infotelefoni 1524 opereerib häirekeskuse abi- ja infokeskus. Infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi , objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid – ava või augu sügavus ja läbimõõt – ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.

Võimalusel võib helistaja edastada ka ohtliku kaevu koordinaadid, kuna see hõlbustab nii operatiivselt reageerival meeskonnal kui ka vastutaval ametkonnal täpse asukoha leidmist.

Sõltuvalt infotelefonile 1524 laekunud rajatise ohtlikkusest, näiteks käidav koht, edastab häirekeskuse töötaja info vajadusel politseile või päästjatele kiireks reageerimiseks ning teavitab ka kohalikku omavalitsust, tehnilise järelevalve ametit, põllumajandusametit, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta.

Kohalik omavalitsus jälgib ka ettekirjutuse täitmist ning saab selle täitmata jätmise korral omaniku vastutusele võtta ja rakendada omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks.

Teeme Ära talgupäev toimub 2. mail ning osalema on oodatud kõik inimesed nii linnas kui maal igas Eestimaa nurgas. Sobivaid talguid saab valida ja end osalejana kirja panna aadressil www.teemeara.ee

Tagasi üles