Põllumajandussõidukite liiklemine lihtsustub

Traktor. Foto on illustratiivne.

FOTO: Paul Poderat/Valgamaalane

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas määruse, mille alusel saavad kuni 4,2 meetri laiused traktorid või liikurmasinad ning nende haakes olevad sõidukid teedel liikuda saateautot kasutamata, kui sellega ei kaasne täiendavat ohtu kaasliiklejatele.

Põllumajandusvaldkonnas kasutatavate traktorite ja liikurmasinate liikumine avalikult kasutatavatel teedel liigitub liiklusohutuse tagamiseks sageli nende suure laiuse tõttu erakorraliste vedude alla, mis peab vastama määrusega kehtestatud nõuetele ja milleks vajalik tee omaniku eriluba. Uue määrusega antaksegi tee omanikule võimalus mõningatel puhkudel erivedusid saateauto ja reguleerija vajadusest vabastada. 

Uued nõuded on plaanis kehtestada hiljemalt juuli lõpuks, mil põllumajanduses algab sügishooaeg.

«Senised nõuded seadsid põllumehed eriti sügiseti keerulisse olukorda, kui laia põllumajandustehnikaga teedel liiklemiseks, isegi ühelt põllult teisele minnes, oleks pidanud tellima vilkuritega saateauto koos juhiga. Olenemata sellest, kas traktor või kombain reaalselt oma sõidusuunale ära mahub või mitte. Põllumehed on seesuguse muudatuse vajadusele tähelepanu juhtinud juba pikka aega ning mul on hea meel, et oleme leidnud võimaluse olukorra lahendamiseks,» selgitas Simson.

Muudatuse tulemusena saavad kohalik omavalitsus ja maanteeamet traktori või liikurmasina eriveoks loa andmisel vabastada nad eriveo saateauto ja reguleerija kasutamise kohustusest, kui teel on tagatud tingimused liiklejatele ohutuks liiklemiseks. 

Samuti on põllumajandusvaldkonnas leevendatud erisõiduki tähistamise nõudeid ning eriveol lubatakse saateautona kasutada ka C1-kategooria sõidukeid, mis tervikuna lihtsustab oluliselt traktorite ja liikurmasinatega seotud erivedude teostamist.

Lisaks muudetakse määruses paindlikumaks ka teehooldemasinate liikumisele kehtivad nõuded, mis sarnaselt põllumajandustehnikaga kuulusid samuti eriveoste vedamise regulatsiooni alla.

Näiteks põhimaanteede 1+1 teelõikudel on kiiruse 80-90 km/h korral sõidurada 3,5 meetrit lai, sellele lisandub kindlustatud teepeenra laius 1-1,5 meetrit ja katte kogulaius on seega 9–10 meetrit. Lõikudel, kus kiirus on 50–70 km/h, on katte laius põhimaanteedel vähemalt 9 meetrit. 

Kuni 4,2 meetrit laia traktori ja liikurmasinaga liiklemisel võimalikult tee äärde hoides jääb vastusõitvale sõidukile vabaks 5–6 meetri laiune teeosa, sealjuures 3,5 meetri laiune sõidurada jääb vastusõitjale vabaks täies ulatuses. Samuti on traktori ja liikurmasinaga võimalik sõita vajadusel teepeenrale, et mitte ohustada vastassuunas liiklejaid.

Tagasi üles