Puudusi leiti pea kõigis Võru kandi autoremondiettevõtetes
Ühe ettevõtte puhul kahtlustatakse vanaõliga kütmist.

Küttesüsteem, mille puhul kahtlustatakse vanaõliga kütmist. Vasakul pool kütusepaak (sinise otsaga), paremal katel.

FOTO: Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo möödunud nädalal läbi viidud reid näitas, et paljudes autoremonditöökodades ei järgita jäätmekäitlusnõudeid. Enamik puudustest on seotud vanaõli käitlemisega.

"Kontrollisime 12 Võru linnas ja selle lähiümbruses autoremondi ja rasketehnika hooldusega tegelevat ettevõtet ning leidsime puuduseid peaaegu kõigis töökodades," märkis keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepp.

Tema sõnul kahtlustati ühes ettevõttes vanaõliga kütmist, mis on keelatud. Selle ettevõtte suhtes on väärteomenetluse alustamine otsustamisel. Põlevaine parameetrite määramiseks võtsid keskkonnainspektorid kontrollproovi, mida analüüsitakse kütuselaboris. Ülejäänud juhtudel piirdusid inspektorid selgitamisega ja mõnel juhul määrati järelkontroll.

Vanaõli näol on tegu ohtliku jäätmega, mille ettevõtted peavad üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule. Üleandmise kohta peab autoremonditöökojal olema ette näidata ohtlike jäätmete saatekiri.

Vanaõli andmine vastava õiguseta isikule on keelatud ning võib samamoodi tuua kaasa vastutuse. Keskkonnainspektsioon juhib tähelepanu asjaolule, et jäätmejaamades on ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt mõeldud ainult eraisikutele kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete üleandmiseks.

Ohtlike jäätmete ebaseadusliku käitlemise eest näeb jäätmeseadus ette rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

Lepp lisas, et paljud autoremondiga tegelevad ettevõtjad nähtavasti ei arvesta, et nõuetele vastav jäätmekäitlus on üks tootmiskulu osa. Tihti üritatakse sellest aga kõrvale hiilida ning see on ka üks põhjus, miks ohtlikud jäätmed kogunema hakkavad.

Kontrollreidi käigus tuli ette ka juhtumeid, kus deklareeritud vanaõli kogused on kahtlaselt väikesed ettevõtetes, kes teostavad ühe põhitegevusena mootorsõidukite hooldust, sealhulgas õlivahetust. Ilmselt on tekkivad vanaõli kogused märksa suuremad ja vanaõli on antud üle või käideldud jäätmeseaduse nõuetele mittevastavalt.

Mitu autoremonditöökoda olid küll vanaõli käitlemisega seotud õigusaktidest teadlikud, kuid sellegipoolest ei olnud ohtlikud jäätmed nõuetekohaselt hoiustatud ning märgistatud. Sellised ettevõtted võivad ka tulevikus tihedamini oodata inspektorite külaskäiku.

Lisaks kontrolliti reidil keretöödega tegelevate ettevõtete puhul välisõhu saasteloa vajadust ning rehvide ja muude probleemtoodete maale toomisega kaasnevate nõuete täitmist.

Kontrollitavate nimekiri pandi kokku tuginedes eelanalüüsile, milles võeti muuhulgas arvesse asjaolu, kas ettevõte annab regulaarselt üle vanaõli või mitte.

Reidi eesmärgiks oli Võru autoremonditöökodade olukorra kaardistamine ning keskkonnateadlikkuse tõstmine. Autoremonditöökodades jagati keskkonnaalast infomaterjali, mis on leitav ka keskkonnainspektsiooni koduleheküljel.

Autoremonditöökodasid on kontrollitud kõigis maakondades ja kontrollitakse ka sel aastal, sest jäätmete ja vanaõliga seotud probleemid on kahjuks sagedased. 

Tagasi üles