AS Hoolekandeteenused vaidlustas Põlva vallavalitsuse korralduse

Pihlaka täna elanikud on kahel kaasamiskoosolekul väljendanud vastuseisu kavandatava hoone ehitamisele kohe laste mänguväljaku kõrvale.

FOTO: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

AS Hoolekandeteenused vaidlustas Põlva vallavalitsuse korralduse, millega keelduti väljastamast projekteerimistingimusi kahekorruselise korterelamu ehitamiseks erivajadusega inimestele Põlva linna Pihlaka tänavale.

«Leiame, et keeldumise puhul on tegemist otsitud põhjusega,» leidis ASi Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd.

Kehtiva detailplaneeringu joonisel on Männi ütlusel märgitud, et krundile on lubatud ehitada 1-3-korruseline hoone. Detailplaneeringu seletuskiri aga ütleb, et krunt on ette nähtud hoonestada uue 2-5-korruselise (rida)elamuga ning et soovitavalt on ette nähtud korruselisust tõsta olemasoleva 5-korruselise korruselamu suunas. »Kuigi seletuskiri ja joonis on veidi erineva infoga, lubavad mõlemad ehitada sellele alale 2-korruselise hoone,» toonitas ta.

Kinnisvaradirektori tõdemusel on keeldumises tuginetud enam kui kümme aastat tagasi kehtetuks muutunud määrusele, mille kohaselt võis korruselamu maale ehitada vaid kolme ja enama korrusega elamuid. «Kehtiv määrus sellist kitsendust ette ei näe ja ütleb, et varasemalt määratud katastriüksuste sihtotstarbed tuleb viia uue määrusega kooskõlla. Seega on Pihlaka 9 krunt elamumaa, kuhu on lubatud 2-korruselise hoone ehitamine,» leidis ta.

«Ükskõik, kuhu me kodusid ehitame, peab meie dokumentatsioon olema kooskõlas kehtivate määruste ja seadustega. Juhul, kui teeksime midagi kehtivuse kaotanud õigusaktidest lähtuvalt, ei saaks me ehitus- või kasutusluba. Seega leian, et vallavalitsuse tuginemine kehtetule määrusele on otsitud põhjus, mis põhineb üksikute inimeste vastumeelsusel erivajadusega inimeste suhtes,» sõnas Mänd.

«Lisaks leiame, et vallavalitsus on projekteerimistingimuste menetlust läbi viies eksinud menetlusreeglite vastu. Vastavalt ehitusseadustikule oleks pidanud kõik võimalikud põhjused, mis välistavad projekteerimistingimuste andmise, olema välja selgitatud kohe alguses.

Kuigi seadusega on ette nähtud avatud menetluse läbi viimiseks kuni 60 päeva, siis põhjuse keeldumiseks leidis vallavalitsus alles 88. päeval pärast menetluse algust. Seega on vallavalitsus eksinud haldusmenetluse seaduses kirjeldatud põhimõtte vastu viia menetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, võimalikult lihtsalt ja kiirelt ning vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi menetlusosalistele,» lisas ASi Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd.

Vallavalitsus pakkus hoonele uut asukohta

Põlva vallas algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus, mille käigus selgus ümberkaudsete korteriühistute suur vastuseis erihooldekodu hoone ehitusele. Vallavalitsus pakkus uut asukohta endise linavabriku territooriumile, kuid see ei sobinud ASile Hoolekandeteenused.

«Olen aru saanud, et AS Hoolekandeteeenused on olnud huvitatud just detailplaneeringuga krundist, sest neid seob ajaline raamistik. Uue detaiplaneeringu kehtestamiseks võib ju kuluda kuni poolteist aastat, sest välistatud ei ole vaidlustamised. Vallal uut detailplaneeringuga krunti pakkuda ei ole – küll võivad kõne alla tulla mõned erakrundid,» sõnas abivallavanem Marti Rõigas.

Abivallavanem ei välistanud, et naabrite vastuseis erihooldekodu rajamisele võib tekkida ka uues kohas.

Pihlaka täna elanikud on kahel kaasamiskoosolekul väljendanud vastuseisu kavandatava hoone ehitamisele kohe laste mänguväljaku kõrvale. Ka nende arvates oleks sobivam asukoht endise linavabriku territooriumil.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles