Avalik kiri Puka kunstikooli asjus

Copy
Seni on kunstikool tegutsenud põhjalikult uuenevas Puka koolihoones.
Seni on kunstikool tegutsenud põhjalikult uuenevas Puka koolihoones. Foto: Maarius Suviste /

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus hiljuti uudis, et Puka kunstikooli rajaja ja kauaaegne juhataja Esti Kittus on otsustanud ameti maha panna. Sealsamas kommenteeris Otepää valla haridusspetsialist Janika Laur, et kunstikooli direktor soovis töölepingu lõpetada omal soovil ja vallavalitsus vabastaski kunstikooli direktori ametist täpselt tema soove arvestades.

Paraku on see ühinenud valla ajal üks väheseid kordi, mil vallavalitsus talitab varmalt kunstikooli direktori soove arvestades. Lahkumisavaldusele nii-öelda omal soovil eelnes Otepää vallavõimu aastatepikkune vaimne terror.

2019. aasta algul ilmus kunstikooli direktori, õpetajate, õpilaste ja lastevanemate jahmatuseks valla arengukava projekti märge, et Puka kunstikooli tegevus lõpetatakse ja huvikooli asemele tuleb huviring. Alles siis, kui hakkasime avalikult küsimusi esitama ja protestima, eemaldati projektist see ettepanek.

Vaevalt aasta hiljem oli sama märge arengukava eelnõus tagasi. Taas tõstatasime teema avalikkuses ja taas võttis vallavalitsus, nähes ka vallavolinike selget toetust kunstikooli jätkamisele, vaidlusaluse punkti arengukavast välja. Ent loosungite varjus «muretsemiseks pole põhjust» ja «vallavanem kinnitab, et omavalitsus toetab Pukas kunstihariduse jätkumist» on käinud vallavõimu visa töö Puka kunstikooli hävitamiseks. Õppetasu on kerkinud 7 eurolt 29.20-le, ilma et hoolekogu oleks saanud oma arvamuse anda. Nii suur õppetasu maapiirkonnas käib eriti mitme lapsega peredele üle jõu.

Peaaegu pool õppeaastat külmetasid õpilased ja õpetajad skulptuuri- ja graafikaklassis, sest vallavalitsus andis korralduse muinsuskaitsealuses koolimajas kütmine lõpetada, «unustades», et ka kunstikool vajab asenduspinda. Kui lõpuks leiti nõukogudeaegses hoones vaba ruum, oli juba teada, et seegi on ajutine.

Hulk aega väitis vallavanem, et kunstikoolile on uued ruumid ehitatavas koolimajas. Rahastustingimused aga ei luba sinna huvikooli paigutada ja nii pisikesse hoonesse kõik kunstikooli normaalseks toimimiseks vajalik ei mahukski. Viimased kuud on räägitud müstilistest «uutest hubastest ruumidest», mida nii kunstikooli senise direktori kui ka lastevanemate eest hoitakse kiivalt saladuses. Põhjus saab olla üks: uued ruumid võivad sobida näiteks noortekeskusele, kuid ei pruugi vastata kunstikooli õppeks nõutavatele tingimustele.

Kunstikooli pere on juba pidanud üle elama vaevalt 13-kraadisest klassitemperatuurist tingitud lõhkised käed ja kuude kaupa kestva köha-nohu. Nüüd võib ees oodata õppetöö poolpimedas ruumis. Sealsamas tiksumas mürgiseid aure levitav keraamikaahi. Vallavõim kuulutab, et uus juht «jagab kooliga otseselt seotud inimestele kogu vajaliku info õppeaasta alguses». Kes siis veel kui mitte õpilased ja lastevanemad peaksid saama ennekõike teavet uute ruumide ja kunstikooli edasise toimimise kohta? Ja mitte alles õppeaasta alguses, vaid varem, et jõuaks kolida ja uute oludega kohaneda.

Kunstikooli jätkamise pärisprobleem on selgelt ruumipuudus. Vallavõim on aga suutnud kõrvalseisjaid veenda, et põhjus on küll vigastes dokumentides, küll liiga väikeses õpilaste arvus jne. Eriti drastiline näide on, et koroonasse nakatumise tõusuperioodil pidas valla haridusspetsialist hädavajalikuks käia ette hoiatamata kunstikoolis kontrollimas, kas lapsed viibivad tunnis täpselt ette nähtud kellaajal. Haridus- ja teadusministeerium oli andnud soovituse korraldada õppetööd ja huvitegevust hajutatult, kunstikooli juhataja sai aga kohalikult järelevaatajalt sootuks teistsugused juhised.

Hoolekogu liikmed ja lastevanemad on korduvalt pöördunud vallavõimu poole selgituste saamiseks, kuid neile pöördumistele vastatakse üldsõnaliselt või ei vastata üldse. Kui julgeme probleemid avalikkuse ette tuua, nähvab vallavanem eravestluses, et «nüüd me panemegi teil selle kooli kinni». Küsimusi esitavaid kodanikke, kes on seotud tööga mõnes valla allasutuses, ähvardab vallavõim töölepingu lõpetamise või töökoormuse vähendamisega. Mõnel juhul on ähvardus ka täide viidud. Uusim trend on, et vallavanem ei võta vastu hoolekogu esimehe ega teiste nii-öelda tülikate lastevanemate telefonikõnesid. 14. juunil ootas kunstikooli hoolekogu vallavanemat koosolekule, sest eelkokkuleppe järgi talle see aeg sobis. Ei tulnud aga vallavanemat ega isegi mitte teadet, et ta ei saa osaleda.

Kuna tahtsime saada kunstikooli tuleviku suhtes mingitki selgust, läksime 15. juunil Puka kultuurimajja kavandatud töökoosolekule. Seal pidid kohtuma vallavõimu esindajad, kunstikoolide liidu juhatuse liikmed ning kunstikooli juhataja ja õpetajad. Nähes lastevanemaid, teatas Janika Laur, et koosolek toimub hoopis Otepääl ning ükski lapsevanem ega ka hoolekogu esimees uksest sisse ei saa. Sealsamas ülisalajasel koosolekul öeldi Esti Kittusele otsesõnu, et pangu amet maha.

Neil, keda kõige lähemalt puudutab kunstikooli tulevik, on vallavõim blokeerinud igasuguse võimaluse kaasa rääkida või vähemasti otsustusprotsesside juures viibida. Pole siis ime, et kunstikooli senine juhataja loobub oma rajatud koolist, kunstikooli õpilaste arv väheneb ja uueks õppeaastaks pole praeguse seisuga esitatud ühtki sisseastumisavaldust. Suurepärane töö, Otepää vald!

Puka kunstikool on olnud kunstihuvi ärataja ja arendaja 16 aastat. Nii väikeses kohas on see haruldus ning saanud võimalikuks tänu Esti Kittusele. Ükski järgnev direktor ei ole võimeline nii pühendunult, asjatundlikult ja ennast säästmata jätkama Esti Kittuse tööd. Uus juht tuleb selleks, et viia lõpule vallavõimu algatatu – muuta kunstikool huviringiks. Praegu õpetavad kunstikoolis eranditult kõik erialase kõrgharidusega pedagoogid. Ringitundi võib anda suvaline inimene tänavalt, kui ta vallavõimule sobib. Samal ajal kavandab kooli pidaja uue, võimule takka kiitva hoolekogu moodustamist.

Küllap ongi liig loota, et need, kes nimetavad Pukat vallavolikogu istungitel mutiauguks, või kelle nime veebiotsingusse toksides leiame muu hulgas niisugused märksõnad nagu «kinkekaartidega sahkerdamine», suudaksid hoomata kunstikooli senist sisu ja tähendust nii kohalikule rahvale kui ka kunstihariduse kontekstis laiemalt.

Puka elanike ja lastevanematena, olgu me siis hoolekogu liikmed või mitte, ei lepi me Otepää vallavõimu ülbe suhtumisega, vaid võitleme edasi ausa, läbipaistva ja ka tegelikkuses kaasava vallajuhtimise nimel. Puka piirkonna lastel on õigus huviharidusele vähemalt senisel, professionaalsel tasemel. Puka elanikel, nagu igal Eesti Vabariigi kodanikul, on õigus esitada kohalikule omavalitsusele teabenõudeid, seisukohti ja arvamusi ning väljendada oma heakskiitu või laitust isikute või ametkondade tegevuse suhtes, kartmata vallavõimu halvakspanu, mõnitusi ja repressioone.

KOMMENTAAR

Vastus Puka lastevanemate pöördumisele

Samad autorid on sarnaseid pöördumisi koostanud hulgaliselt. Arvestades juuresoleva kirja stiili ja ülesehitust, võime tõdeda, et valimised on saabunud. Kirjas esitatud küsimustele ja väidetele on vallavalitsus korduvalt vastanud ja seega ei ole põhjust neid vastuseid jälle üle korrata. Vallavalitsus jääb samade seisukohtade juurde, nagu ta on varem korduvalt väljendanud.

Otepää vald on kogu aeg toetanud ja toetab ka edaspidi Pukas kunsti huvihariduse andmise jätkamist. Uuel õppeaastal on kunstikoolile ruumid olemas ja kunstikooli tegevus jätkub. Loodetavasti annab uus direktor koolile uue hingamise ja tulevikuperspektiivid. Suviseks koolivaheajaks on vahendid paigutatud ajutisele pinnale.

15. juunil toimus Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse eestvedamisel töökoosolek, kus arutati huvikoolide toimimise üldpõhimõtteid ja õppetööga seotud sisulisi küsimusi. Töökoosolekul ei võetud vastu otsuseid ega tehtud ettepanekuid kunstikooli direktorile.

Hea meel on tõdeda, et enamik Puka inimesi on sõbralikud ja ettevõtlikud. Õpilased ja lastevanemad ootavad põnevusega uue koolihoone avamist ning lasteaias käib rõõmus siblimine. Aktiivsed ja mitmekülgsed tegevused käivad noortekeskuses ja kultuurimajas. Pukas toimuvad üritused on alati meeleolukad ja rahvarohked ning kultuuriprogrammis osalevad aktiivselt kohalikud isetegevuslased.

Otepää vald toetab nüüd ja edaspidi igakülgselt Puka piirkonna arengut. Selle väite selgeks kinnituseks on viimase nelja aasta vältel tehtud teod, mitte ainult sõnad. Valminud on uus koolihoone, parendatud on lasteaeda, töötab uus reoveepuhasti, uus perearstipunkt, uuendatud on tänavavalgustus, renoveeritud vana vallamaja, remonditud teid ja tänavaid. Edu Pukale!

Jaanus Barkala, Otepää vallavanem

Tagasi üles