L, 4.02.2023

Võru valla üldplaneering läheb avalikule väljapanekule

LEPM
Võru valla üldplaneering läheb avalikule väljapanekule
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Võru vald
Võru vald Foto: LEPM

Võru vallavolikogu võttis novembris vastu valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning 19. novembrist 22. jaanuarini on üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul.

Planeeringualaks on kogu valla territoorium. Üldplaneeringu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et keskkonnahäiringuga tootmine peab olema ümbritsevatest elamutest ja puhkekohtadest piisavalt kaugel. Asustuse suunamisel nähakse ette nii olemasolevate elualade tihendamist kui ka maal elamise võimaldamist. Tihedamas asustuses soodustatakse segaotstarbelist maakasutust, et olla paindlikum keskkonnahäiringuta teenuste ja töökohtade loomisel tulevikus, teatas vald.

Uus üldplaneering on kehtivatest Sõmerpalu, Lasva, Orava, Võru ja Vastseliina valdade üldplaneeringutest paindlikum. Kui kehtivates üldplaneeringutes on hajaasustuses minimaalseks elamukrundi suuruseks määratud 2 hektarit, siis uues planeeringus sellist tingimust pole. Elamute ehitamisel tuleb aga jälgida olemasolevat asustusstruktuuri, nõuetekohase kujade täitmist oma maaüksuse piires ning vajalikke servituutide olemasolu.

Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on eelnõus vähem alasid, millele kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus. Võrreldes varasemalt koostatud üldplaneeringutega, nähakse ka ette rohkem võimalusi jalgsi- ja jalgrattaga liiklejatele.

Üldplaneeringuga tehakse muu hulgas ettepanekud Võru maakonnaplaneeringu 2030+ ja Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ täpsustamiseks rohelise võrgustiku ja väärtuslike põllumajandusmaade, linnalise asustusega alade ning detailplaneeringu koostamise kohustuse piiride ning tingimuste osas, samuti maakonnaplaneeringute muutmiseks vaatekohtade ja ilusate teelõikude ning miljööväärtuslike alade osas.

Ühtlasi tehakse ettepanek vähendada Vastseliina alevikus Keskuse pargi maaüksusel Piusa jõe ehituskeeluvööndit veekaitsevööndi piirini. Vähenduse eesmärk on võimaldada Vastseliina pargi alale avaliku kasutusega puhkerajatiste kavandamist.

Üldplaneeringu eelnõu valmis koostöös osaühingu AB Artes Terrae konsultantidega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostasid osaühingu Alkranel keskkonnaeksperdid. Üldplaneering ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne on kooskõlastatud ministeeriumite ning ametkondadega.

Avaliku väljapaneku jooksul saab elektrooniliselt materjalidega tutvuda Võru valla kodulehel. Paberkandjal saab eelnõuga tutvuda tööajal viies asukohas: Võru vallavalitsuses, Osula haruraamatukogus, Lasva haruraamatukogus, Orava haruraamatukogus ja Vastseliina haruraamatukogus. Arvamused tuleb esitada Võru vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 23. jaanuariks e-posti teel või paberkandjal.

Märksõnad
Tagasi üles