Saatses ja Obinitsas algab reoveepuhastite rekonstrueerimine

LEPM
Copy
Saatses ja Obinitsas algab reoveepuhastite rekonstrueerimine.
Saatses ja Obinitsas algab reoveepuhastite rekonstrueerimine. Foto: Setomaa vald

Setomaa Haldus OÜ on Setomaa valla vee-ettevõttena saanud toetust Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist Saatse ja Obinitsa reoveepuhastite rekonstrueerimiseks.

Projekti „Reoveepuhastuse parandamine Setomaa reoveepuhastites" („SetoWWTP") üldiseks eesmärgiks on Saatse ja Obinitsa külade puhastite heitvee kaudu looduskeskkonda sattuvate toitainete koguste oluline vähendamine läbi kõrgema puhastusefektiivsuse. Seeläbi vähendatakse vooluveekogude saastamist ning aidatakse kaasa eutrofeerumisprotsesside pidurdumisele puhastitest mõjutatud veekogudes.

Toetuse abil elluviidav investeering panustab Setomaa elukeskkonna hoidmisesse ning aitab juurutada reoveepuhastuse kõrgemaid standardeid Obinitsa ja Saatse külades. Setomaa Haldus OÜ juhataja Raul Lepa hinnangul aitab nende investeeringute elluviimine oluliselt kaasa Saatse ja Obinitsa külade elukeskkonna paranemisse ning võimaldab opereerida külade reoveekäitlust tulevikus tõhusalt ja tõrgeteta.

Projektiga rekonstrueeritakse täielikult Obinitsa reoveepuhasti, kus rajatakse tehnohoone ning paigaldatakse uued aeratsioonitangid ja puhastusprotsessiks vajalikud seadmed. Saatse reoveepuhasti puhul rajatakse puhastile järelpuhastuskraav ning korrigeeritakse biotiikide veetasemeid tiikide osalise täitmise kaudu, saavutamaks paremat puhastusefektiivsust.

Projekti eelarveks on kinnitatud 315 000 eurot, millest 90 protsenti ehk 283 500 eurot kaasrahastab Euroopa Liit Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi vahenditest.

Projekti tegevused on plaanis ellu viia 2023.a lõpuks.

Rahastustaotluse valmistas ette Europolis OÜ ning reoveepuhastite rekonstrueerimiseks vajalikud põhiprojektid koostas Keskkond ja Partnerid OÜ.

Setomaa Haldus OÜ on Setomaa vallale kuuluv vee-ettevõte, mis osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Setomaa vallas, Võru maakonnas.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles