Oluline ohvriabi

FOTO: valgamaalane.ee

Mõelgem järele – kas pole nii, et nii isiklikult kui kaudselt on paljud meist kokku puutunud kuritegeliku maailma kibedate viljadega. Siis, kui elu mängib meile ette inetult ootamatuid ja keerulisi olukordi, on minu arvates igale inimesele oluline teada, millised on tema õigused ja kust leida vajaduse korral abi ning tuge.

Eelmise aasta 1. jaanuarist jõustus Eestis ohvriabi seadus, mille ohvriabi teenust käsitlev osa hakkas kehtima 1. jaanuarist käesoleval aastal. Mida see tähendab?

Uue seaduse järgi on õigus ohvriabile kõigil isikutel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise-, vaimse- või seksuaalse vägivalla ohvriks.

See tähendab, et ohvriabi saamiseks on õigustatud iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Abi saamise eelduseks ei ole seatud ametlikku kriminaalkuriteo menetluse alustamist.

Ma toon siinkohal arusaadavuse eesmärgil näite. Kui perekonnas mees on peksnud naist, ei pea naine ohvriabi poole pöördumiseks just ilmtingimata meest politseisse andma, ta võib nii psühholoogilist nõustamist kui õigusabi saada ka ohvriabi töötaja poole pöördudes. Kõik ohvriabi teenused on kannatanule tasuta, ka lastel tuleks kindlasti sinna oma muredega pöörduda.

Lisaks on seadus andnud ohvrile õiguse taotleda ka rahalist hüvitist. Hüvitise määramise aluseks võetakse vägivallakuriteoga tekitatud kahjude loetelu:

- töövõimetusest tulenev kahju

- ohvri ravikulud

- ohvri surmast tulenev kahju

- prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju

- ohvri matusekulud.

Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse 70% eelpoolnimetatud asjaoludel tekkinud varalisest kahjust, kuid mitte rohkem kui 50 000 krooni.

On oluline teada, et hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse, ning et hüvitistaotlus tuleb esitada pensioniametile ühe aasta jooksul kuriteo toimepanemisest või ohvri surma päevast alates. Kuid kõiki neid vastuseid jagab ka ohvriabi töötaja.

Ohvriabi on olemas igas maakonnas. Kindlasti on võimalik valla või maakonna sotsiaalnõunike kaudu saada nende kontaktid.

Ja tegelikult kirjutan sellest kõigest sellepärast, et Sina, kes Sa oled kannatanud teiste vägivalla tõttu, ei pea seda üksi oma hinges kandma! On palju asju, mida ainult ja isegi üksnes lahtirääkimisega on võimalik lahendada!

Uued prillid või hambaproteesid ei pruugi leevendada südamevalu. Ohvriabi ei ole ainult rahaliste hüvitiste eesmärgil loodud, vaid eelkõige, et inimesed oma kindlustunde ja inimväärikuse tagasi saaksid.

Kuid lõpetuseks tahan öelda, et lugedes ajakirjandusest viimase aja jubedaid lugusid, mida loomadega ette võetud on, on mul tuliselt kahju, et loomadele pole antud võimet enda eest sarnaselt inimesele seista ja ohvriabi poole pöörduda. Paljud jõhkrad teod saaksid oma teenitud palga...

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles